Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Teamo hyvinvointipalvelut

  

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

Yleistä
Koulutettu hieroja, terveydenhuollon ammattilaisena ja yrittäjänä, kerää asiakkaistaan hoidon ja asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot. Ammatinharjoittaja on vastuussa keräämistään asiakastiedoista, niiden säilyttämisestä ja suojaamisesta.
Koulutettu hieroja on vaitiolovelvollinen ja asiakastiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä.

Rekisterinpitäjä
Teamo hyvinvointipalvelut

Laajalahdentie 16

00330 Helsinki

Y-tunnus 2685245-5

Rekisteristä vastaa
Irma Merjomaa

Laajalahdentie 16

00330 Helsinki

045-8511414

Rekisterin nimi
Teamo hyvinvointipalvelujen potilasrekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksena on turvata asiakkaalle mahdollisimman hyvä ja turvallinen hoito, sekä toimiva asiakassuhde. Tallennettuja henkilö- ja hoitotietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, lakisääteisten hoitokirjausten tekemiseen, ajanvarausten tekemiseen.

Asiakkaan luvalla yhteystietoja (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) voidaan käyttää tiedottamiseen, tarjouksiin tai uutiskirjeisiin.

Potilasasiakirjoihin merkittävät tiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009) 10 § määrittelee, että potilaskertomuksessa tulee olla seuraavat perustiedot:

1) potilaan nimi, syntymäaika, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot;
2) terveydenhuollon toimintayksikön tai itsenäisesti ammattiaan harjoittavan terveydenhuollon ammattihenkilön nimi;
3) merkinnän tekijän nimi, asema ja merkinnän ajankohta;
4) saapuneiden tietojen osalta saapumisajankohta ja lähde;
5) alaikäisen potilaan osalta huoltajien tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot sekä täysi-ikäiselle potilaalle määrätyn laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot.

Muut tietolähteet
Muut tiedot kerätään asiakkaan yhteydenotoista, asiakastietolomakkeesta, alkuhaastattelusta sekä hoidon aikana saaduista lisätiedoista sekä käydyistä keskusteluista.

Noudatettavia lakeja
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992
Henkilötietolaki 523/1999
Kuluttajansuojalaki 393/2014

Tietojen luovuttaminen
Teamo hyvinvointipalvelut ei luovuta asiakasrekisterin tietojaan kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan kirjallista lupaa. Tarvittaessa potilasasiakirjat luovutetaan pääsääntöisesti kopioina ja luovuttamisesta tehdään aina merkintä asiakirjaan.
Tietoja voidaan luovuttaa vain lain sallimissa rajoissa viranomaisille.

Henkilötietojen luovuttaminen EU-maiden ulkopuolelle

Potilastietoja ei siirretä, säilytetä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri sijaitsee ulkopuolisella suojatulla palvelimella (Nettiaika). Rekisterin käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.
Asiakkaan täyttämä paperinen asiakastietolomake säilytetään lukitussa paikassa, erillään sähköisesti tallennetuista tiedoista.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus ja korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Asiakkaalla on myös velvollisuus ilmoittaa muuttuneet asiakastiedot rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin (suoramarkkinointi, etämyynti, markkina- ja mielipidetutkimukset). Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille